Edukacja włączająca

Nasze Przedszkole przyjmuje i realizuje edukację włączającą  dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zespół Aspergera, autyzm lub niepełnosprawność sprzężoną. 

Realizację wytycznych w orzeczeniu realizujemy w oparciu o indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny w tzw. „Grupach przedszkolno- terapeutycznych”.

Do placówki mogą uczęszczać podopieczni do 9 roku życia, jeśli orzeczono wobec nich odroczenie obowiązku szkolnego.

Dla każdego z podopiecznych stworzymy specjalistyczny program zajęć i terapii, aby skutecznie wspierać uczenie się nowych umiejętności.

    1.   Edukacja włączająca: Podstawowe informacje 

 

Edukacja to nic innego jak usystematyzowany proces nauczania trwający przez wszystkie etapy rozwojowe człowieka. Trwa ona nieprzerwanie przez cały okres życia. Nie bez przyczyny wskazuje się, że człowiek uczy się cały czas, przyswajając coraz to nowsze zagadnienia. W rozumieniu naukowym edukacja skupia się przede wszystkim na wyposażeniu dzieci-uczniów w kompetencje, które okażą się przydatne w dorosłym życiu. 

2. Co to jest edukacja włączająca?

Głównym założeniem edukacji włączającej jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju, bez względu na to, z jakimi ograniczeniami zmaga się dana osoba

Zgodnie z audytem przeprowadzonym przez analityków Ministerstwa Edukacji i Nauki, prawie co trzecie dziecko – uczeń ma trudności z prawidłowym przyswajaniem wiedzy w procesie edukacji przedszkolnej czy  szkolnej. Dzieci posiadają różnorodne potrzeby edukacyjne, które nie mogą być rozpatrywane bez indywidualnego spojrzenia na każdy przypadek. Dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi, zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością czy problemami w nauce czytania i pisania mają zupełnie inne potrzeby, niż ich w pełni zdrowi rówieśnicy. 

Osoby z tego typu trudnościami są niejako „wyłączane” z normalnego toku edukowania. Odtrącane przez grupę, bagatelizowane przez rówieśników, lekceważone przez nauczycieli. Edukacja włączająca ma na celu ominięcie barier, które ograniczają możliwość rozwoju dzieci. Jest to nic innego, jak ponowne „włączenie” dzieci do procesu edukacji przedszkolnej czy w następnym etapie szkolnej. 

Edukacja włączająca w naszym przedszkolu ma zapewnić dzieciom: 

● wykreowanie dobrych warunków do optymalnego rozwoju każdego człowieka;

● stworzenie obszaru do rozwijania indywidualnego potencjału;

● pełne wsparcie, umożliwiające pełnoprawną partycypację w życiu społecznym;

● zniesienie barier poprzez „włączenie” wszystkich osób do równego społeczeństwa;

● dostosowanie organizacji kształcenia do indywidualnych potrzeb dziecka 

3. Program dla grup przedszkolno – terapeutycznych w Akademii Przedszkolaka

Program dla grup przedszkolno – terapeutycznych w Akademii Przedszkolaka

W Akademii Przedszkolaka dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat organizujemy zajęcia terapeutyczne i uspołeczniające w ramach podstawy programowej w godzinach 8:00 – 13:00.

‍Dodatkowo przewidujemy możliwość opieki dodatkowej popołudniowej w godzinach 13:00 – 16:00.

Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach indywidualnych:

    •    z psychologiem/pedagogiem specjalnym,

    •    z logopedą,

    •    z fizjoterapeutą ( usługa zewnętrzna )

oraz ustrukturyzowanych zajęciach w grupie obejmujących:

    •    dostosowane zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową,

    •    naukę zabawy samodzielnej i z rówieśnikami,

    •    zajęcia manualne i plastyczne,

    •    zabawy ruchowe,

    •    zajęcia uspołeczniające,

    •    posiłek (nauka samodzielności),

    •    spacer i plac zabawa.

W ramach opieki, raz na 3-4 miesiące odbywa się z opiekunami spotkanie konsultacyjne. 

Spotkania dotyczą m.in.: postępów w terapii, zmiany zaleceń terapeutycznych, przekazania dokumentacji czy generalizacji umiejętności w codziennych sytuacjach.

autor wpisu: mgr Krystyna Wrzosek, dyrektor pedagogiczny Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka