Program nauczania

Koncepcja Pracy Przedszkola „Akademia Przedszkolaka ” jest ukierunkowana na kompleksową i wielodyscyplinarną pomoc niesioną dzieciom, z uwzględnieniem potrzeb rodziców, opiekunów i środowiska.

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest ich wszechstronny rozwój: intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. 

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez terapeutów: pedagoga, neurologopedę, psychologa, terapeutę Integracji Sensorycznej a także w muzykoterapii, arteterapii, aromaterapii i dogoterapii i in.

Placówka wspiera także działania wychowawcze rodziców.

Koncepcję opracowano na lata 2021- 2026.

Wizja przedszkola:

Przedszkole działa na rzecz wszystkich dzieci  oraz wyrównywania szans dzieci z innymi potrzebami edukacyjnymi, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Przedszkole jest otwarte na potrzeby wszystkich dzieci i oczekiwania rodziców.

Ogólne cele koncepcji pracy przedszkola:

 •   Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji do potrzeb i możliwości dziecka.
 •   Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój: intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.
 •   Dzieci z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczą w specjalistycznych formach terapii i rehabilitacji.
 •   Nauczyciele i terapeuci współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych i terapeutycznych.
 •   Przedszkole dostosowuje swoje działania do jego realnych potrzeb środowiska 
 •   Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa.
 •   Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji

Przedszkole respektuje zasady wychowania przedszkolnego:

 •   zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
 •   zasadę indywidualizacji,
 •   zasadę organizowania życia społecznego,
 •   zasadę integracji

Kierunki realizacji koncepcji pracy przedszkola:

Przedszkole wspomaga rozwój wszystkich dzieci z wykorzystaniem metod dobranych indywidualnie do każdego z wychowanków , zapewnia specjalistyczne środki edukacyjne, materiały do terapii . 

Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, doskonalenie kompetencji komunikowania się (werbalnej/pozawerbalnej). Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej. 

Do najistotniejszych działań przedszkola należą: 

    ◦    Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych 

    ◦    W przedszkolu działa system ewaluacji rozwoju dziecka ukierunkowany na monitorowanie postępów i osiągnięć rozwojowych.

    ◦    Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej. 

    ◦    Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmuje m.in. terapię przez zabawę, metody wspierające rozwój mowy, wyobraźni, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, arteterapii , logorytmikę, dogoterapii , relaksację.

Zasady współpracy zespołu pedagogicznego

Nasze Przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny. Nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Zespół tworzy wysoko wykwalifikowana kadra. Terapeuci i nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą, wspólnie analizują pojawiające się bieżące sytuacje terapeutyczne.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.

W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciel:

 •   systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych,
 •   informują rodziców o przebiegu procesu edukacyjnego , terapeutycznego i przekazują ustny instruktaż do pracy z dzieckiem w warunkach domowych,
 •   informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci,
 •   prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
 •   zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
 •   zachęcają rodziców do współpracy  w sprawach przedszkola i wspólnie,z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno -pedagogicznej. 

Realizacja zadań ma następujące formy:

 •   zebrania ogólne,
 •   konsultacje i porady indywidualne,
 •   organizacja dni otwartych i zajęć dla rodziców,
 •   organizacja uroczystości, festynów , wycieczek itp.

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. 

Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami przedszkola i środowiska lokalnego  

Nasze tradycje to m. in. :

 •   Pasowanie na przedszkolaka
 •   Integracja społeczna- „Dzień pieczonego ziemniaka” ; 
 •   „Dzień Rodziny na sportowo”
 •   Dzień Dziecka
 •   Mikołajki 
 •   Wielkanocne pisanki
 •   Bal karnawałowy 
 •   Dzień Pluszowego Misia
 •   Dni Przedszkola 
 •   Dzień Świadomości Autyzmu – “Świecimy na Niebiesko”

Zarządzanie przedszkolem

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli.

Przedszkole zatrudnia kadrę posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i pedagogiki specjalnej, a także m.in. specjalistę w zakresie oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, neurologopedę, psychologa. 

Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli.

Pomieszczenia przedszkolne i środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. 

Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. 

Przedszkole sprzyja obserwacjom i doświadczaniu nowych wrażeń – m.in. spacery, wycieczki.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej.

Priorytety na lata 2021 – 2026:

 •   Opracowanie i wdrożenie  programu dla grup przedszkolno- terapeutycznych 
 •   aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 •   budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań,
 •   stworzenie Kodeksu Etyki Pracownika Przedszkola „Akademii Przedszkolaka „
 •   inspirowanie i podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej do tworzenia twórczego stylu pracy, poszerzenie jej kompetencji,
 •   promocja zdrowia i świadomości zdrowego trybu życia,
 •   stworzenie „sali doświadczania świata”