Zarządzenia dyrekcji

Kodeks Etyki pracowników Akademii Przedszkolaka

ZARZĄDZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR  1/2024 z dnia 15 luty 2024 r.

w sprawie wprowadzenia w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze

KODEKSU ETYKI NAUCZYCIELI ORAZ KODEKSU ETYKI PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze zwanym dalej „Przedszkolem”:

1)       Kodeks etyki nauczycieli w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

2)       Kodeks etyki pracowników niepedagogicznych w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Każdy pracownik Przedszkola składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z odpowiednim Kodeksem etyki, w którym zobowiązuje się także do przestrzegania zasad określonych w tym Kodeksie. Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, dołącza się do akt osobowych pracownika.

2. Nowo zatrudniany w Przedszkolu pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się     z Kodeksem etyki z chwilą zawarcia umowy o pracę.

§ 3.

1. Za naruszanie postanowień odpowiedniego Kodeksu etyki, zwanego dalej „Kodeksem” nauczyciel/pracownik niepedagogiczny Przedszkola, zwany dalej „pracownikiem” ponosi odpowiedzialność karną lub porządkową, o ile przepisy prawa tak stanowią.

2. Obowiązkiem każdego pracownika jest reagowanie na każdy przejaw naruszenia lub zagrożenia naruszenia postanowień Kodeksu.

3. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Przedszkolu mają obowiązek wszechstronnego    i wnikliwego rozpatrzenia każdej informacji o naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia norm etycznych zawartych w Kodeksie.

4. W przypadku naruszenia norm etycznych dotyczących dobrych obyczajów i stosunków międzyludzkich, nienoszącego znamion naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, bezpośredni przełożony, po powzięciu informacji o naruszeniu, przeprowadza z pracownikiem rozmowę, w której wskazuje zakres nieprawidłowych zachowań oraz wyraża dezaprobatę dla takich zachowań. W przypadku powtórzenia się podobnych zachowań okoliczność ta powinna zostać uwzględniona przy ocenie pracownika.

5. Pracownik, który powziął informacje o naruszeniu lub realnej możliwości naruszenia postanowień Kodeksu, stanowiących jednocześnie naruszenie prawa powszechnie obowiązujące, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego, który, po przeprowadzeniu wstępnych wyjaśnień, przekazuje pozyskane informacje dyrektorowi Przedszkola celem podjęcia działań wskazanych w ust. 6.

6. W przypadku naruszenia norm etycznych, będącego jednocześnie naruszeniem powszechnie obowiązującego prawa:

a)       Pracodawca podejmuje czynności określone w art. 109-113 Kodeksu pracy, jeżeli nieetyczne zachowanie wypełnia przesłanki określone w art. 108 Kodeksu pracy lub odpowiednio czynności porządkowe lub dyscyplinarne określone w KP.;

b)       Pracodawca zawiadamia właściwe organy, jeżeli nieetyczne zachowanie wypełnia znamiona przestępstwa lub wykroczenia określone w przepisach prawa.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z dniem:

15.02.2024r.

Dyrektor Przedszkola

Agnieszka Sibilska

Zarządzenie Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze z dnia 06 września 2023 r. w sprawie zmiany czasu pracy Przedszkola 

1. W związku z licznymi prośbami Rodziców w sprawie zmiany godzin funkcjonowania przedszkola, począwszy od dnia 11 września 2023 r. do odwołania ulegają zmianie godziny pracy Akademii Przedszkolaka w Zielonej Górze

2. We wskazanym terminie przedszkole pracuje: od godz. 6:30 do godz.16:30.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor Akademii Przedszkolaka

mgr Agnieszka Sibilska

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195)

W ogólnych wytycznych nie jest możliwe uwzględnienie specyfiki każdej placówki szkolno-opiekuńczej – małej i dużej, o zróżnicowanej infrastrukturze i liczebności oddziałów. Placówki szkolno-opiekuńcze różnią się m.in. zasobami kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych oraz z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wobec powyższego dyrektor/ kierujący placówką szklono-opiekuńczą, w zależności od istniejących warunków (w tym m. in. lokalowych, sanitarnych itp.) i zasobów kadrowych posiada kompetencje do podejmowania rozstrzygnięć w zakresie szczegółowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie placówki, w tym zorganizowanie higienicznych i bezpiecznych warunków na terenie tej placówki.

Należy mieć też na uwadze poniższe zasady.

Organizacja opieki w podmiocie:

Dyrektor placówki szkolno-opiekuńczej może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie placówki, w tym m.in. stosowania maseczek zasłaniających nos i usta.

Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

Rekomenduje się, aby dzieci po przyjściu (przebraniu się) do placówki w pierwszej kolejności myły ręce wodą z mydłem.

Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązującego regulaminu placówki w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.

Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci mogli wchodzić do budynku placówki lub na teren placówki, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.

Rekomenduje się ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły 1 VII aktualizacja 2 w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.

W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem środków ostrożności (tylko osoba zdrowa).

Rodzice/opiekunowie dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki.

Zaleca się wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) przynajmniej w czasie gdy dzieci nie przebywają w sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć.

Zaleca się, aby personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczyli kontakty z dziećmi oraz nauczycielami.

Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego, bądź innych urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury.

Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Jeśli pracownik podmiotu zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję choroby zakaźnej należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

Rekomenduje się zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która uniemożliwi nadmierne grupowanie się osób (dzieci).

Zaleca się, w miarę możliwości, dopilnowanie stosowania przez dzieci ogólnych zasady higieny w tym m.in: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, nie dzielenie się zaczętym jedzeniem (uczenie dzieci zasady: nie dawaj gryza koledze, nie dawaj łyka koledze, nie liż zabawki).

Rekomenduje się aktywność fizyczną u dzieci poprzez m.in. korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie podmiotu, ale z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych.

Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu.

Rekomenduje się zdrowe odżywianie i pamiętanie o nawodnieniu organizmu (stosowaniu zróżnicowanej diety, unikaniu wysoko przetworzonej żywności, jedzeniu warzyw).

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a jeśli są dozowniki płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje (tam, gdzie jest taka potrzeba również w innych wersjach językowych).

Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników.

Jeśli w placówce przeprowadza się dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Rekomenduje się, aby placówka dysponowała indywidualnymi środkami ochrony osobistej do ewentualnego użycia przez pracowników w razie potrzeby (np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka, adekwatnie do sytuacji).

Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, regularne odbieranie odpadów i czyszczenie pojemników na odpady.

Gastronomia:

Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, należy zapewnić warunki higieniczne wymagane przepisami prawa.

Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka:

Do pracy w podmiocie powinny przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.

Zaleca się, aby do placówki przychodziły dzieci bez objawów choroby infekcyjnej lub sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to także ich opiekunów.

W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.

W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka należy niezwłocznie skontaktować się z rodzicem/opiekunem, w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

Rekomenduje się wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażenie w środki ochrony indywidualnej,środki myjące, preparat dezynfekujący) pomieszczenia lub wydzielenie obszaru, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.

Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami podmiotu, a także umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Główny Inspektor Sanitarny

wz. Krzysztof Saczka

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

Procedury organizacji pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID 19

Postanowienia ogólne

1. Procedury organizacji pobytu dzieci na terenie Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka zwanego dalej Przedszkolem zostały opracowane z uwzględnieniem Wytycznych Epidemiologicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 sierpnia 2020 r.

2.Procedury obowiązują pracowników przedszkola , rodziców dzieci i osoby upoważnione do odbioru dzieci z przedszkola.

3.Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z procedurami i bezwzględnego ich stosowania.

4.Rodzice dzieci zobowiązani są do zapoznania się z procedurami przed przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola i podpisanie zobowiązania – umowy do ich stosowania, oraz podpisania zgody na specjalne warunki pobytu dziecka w przedszkolu oraz oświadczeń o zagrożeniach .

5.W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z koniecznością zapewnienia właściwej organizacji pracy oraz dezynfekcji pomieszczeń, Przedszkole będzie przyjmowało dzieci w godzinach 7.00-17.00

6.Wszyscy pracownicy przedszkola zostaną przeszkoleni i zapoznani z opracowanymi procedurami i zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania .

Procedura oceny warunków zdrowotnych dzieci przyjmowanych do przedszkola

1. Do przedszkola mogą być przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną ,przeziębienie, kaszel ,katar , rodzice powinni każdorazowo powiadomić o stanie zdrowia dziecka

2. Rodzice dzieci z alergiami, chorobami przewlekłymi i osłabioną odpornością zobowiązani są dostarczyć zgodę lekarza specjalisty na powrót dziecka do przedszkola.

3. Dzieci mogą być przyprowadzane wyłącznie przez osoby zdrowe ,rodzice zobowiązani są do składania oświadczeń ,że w rodzinie i najbliższym otoczeniu dziecka nie ma osób przebywających w kwarantannie i izolacji.

4. Rodzice zobowiązani są do wyrażania zgody na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do przedszkola ,oraz w ciągu dnia w razie wystąpienia objawów choroby . W przypadku podwyższonej temperatury u dziecka powyżej 37,5 stopni C dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

5. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu Izolatorium, obowiązkiem Rodziców będzie niezwłoczne odebrania dziecka z przedszkola.

6. W związku z koniecznością szybkiego kontaktowania się, Rodzice zostają zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów i adresów mailowych oraz pozostawania w kontakcie z Przedszkolem.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

1. Dzieci mogą być przyprowadzane wyłącznie w godzinach od 7:00 do 8:30 odbierane w godzinach od 13.00 do 17.00

2. Rodzice doprowadzają dzieci do drzwi przedszkola z zachowaniem zasad dystansu społecznego.

3 .Z uwagi na ograniczoną powierzchnię przedsionka i szatni przedszkola i jej funkcjonalność jako ciąg komunikacyjny dla pracowników przedszkola,   Jedno z rodziców może wejść z dzieckiem do pomieszczeń przedszkolnych jeśli wymaga tego syta ja. Jeżeli nie ma konieczności wchodzenia z dzieckiem dziecko przekazujemy do Pań z obsługi, a pobyt ograniczamy do minimum. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na sale przedszkolne.

4. Rodzice przed drzwiami przedszkola powinni zdezynfekować ręce zanim nacisną przycisk domofonu, dzwonek, klamkę.

5. Po zasygnalizowaniu chęci wprowadzenia dziecka do przedszkola , Rodzice oczekują na otwarcie, po czym wpuszczają dziecko do przedsionka przedszkola , gdzie odbiera go pracownik przedszkola .

6. Rodzice oczekują na wykonanie pomiaru temperatury dziecka , po jej pozytywnym wyniku dziecko zostaje przeprowadzone do szatni, w razie podwyższonej temperatury dziecko zostaje oddane z powrotem pod opiekę rodzica .

7. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka przez osobę przyprowadzającą pod opiekę przedszkola przed procedurą pomiaru temperatury.

8. Przed wejściem na salę dzieci będą nie zwłocznie kierowane do łazienki w celu dokładnego umycia rąk.

9. W oczekiwaniu na wprowadzenie dziecka do przedszkola rodzice zachowują między sobą bezpieczną odległość 1,5 metra.

10. Rodzice po zdezynfekowaniu rąk za pośrednictwem domofonu zgłaszają dyżurującemu pracownikowi chęć odebrania dziecka i oczekują na wyprowadzenie dziecka z przedszkola. Ewentualne wejście do przedszkola przy zachowaniu zasady, że  jeden z rodziców może przebywać w szatni.

11. Dziecko może być odebrane z Przedszkola przez rodziców lub innego zdrowego, pełnoletniego domownika (upoważnionego na piśmie) z wyłączeniem osób przebywających w kwarantannie i ich domowników, przebywających w izolacji, przeziębionych, chorych.

12 .Po odebraniu dziecka z przedszkola należy niezwłocznie opuścić teren przedszkola , niedopuszczalne jest gromadzenie się na terenie przyległym do przedszkola i wspólne zabawy dzieci.

13. Dzieci nie przynoszą do Przedszkola zabawek oraz żadnych rzeczy z domu, poza niezbędnymi ubraniami , jak również nie wynoszą z przedszkola żadnych przedmiotów. Nie ma możliwości przynoszenia i wynoszenia produktów spożywczych.

14. Rodzice zaopatrują dzieci w pudełko kredek podpisanych, z którego dziecko będzie korzystać indywidualnie, dzieci nie mają możliwości wynoszenia rysunków z przedszkola.

Procedura przebywania dzieci na terenie przedszkola

1. Po pozytywnym przejściu procedury pomiaru temperatury ciała i umyciu rąk, dzieci zostają odprowadzone do sali .

2.W sali nie może przebywać więcej niż 20 dzieci , nauczyciel i pomoc nauczyciela.

3 .Dzieci i opiekunowie zostają  przypisani do tych samych grup, w ciągu dnia w miare mozliwości organizacyjnych przedszkola. W godzinach porannych i po godzinie 16:00 dopuszczalne jest łączenie grup.

4. Dzieci mogą przebywać na przedszkolnym placu zabaw w wyznaczonych strefach przy ograniczeniu korzystania z wyłączonych z użytkowania zabawek i sprzętów, a sprzęt wykorzystywany przez dzieci jest systematycznie dezynfekowany.

5. Z pomieszczeń zostają usunięte  zabawki i przedmioty , których nie można wyprać i odkażać , jeżeli do zajęć będą wykorzystywane dodatkowe pomoce i przybory np. sportowe należy je dokładnie umyć i zdezynfekować.

6. Ze względu na konieczność dezynfekowania zabawek po każdym ich użyciu przez dziecko, liczba zabawek do dyspozycji dzieci zostanie zdecydowanie ograniczona.

7. Pomieszczenia będą wietrzone co najmniej raz na godzinę a wszystkie przedmioty i powierzchnie będą dezynfekowane przed i po zakończeniu zajęć i kilkakrotnie w ciągu dnia .

8. W przypadku organizowania odpoczynku , leżaki powinny zostać zdezynfekowane.

9. Wyjścia do ogrodu będą odbywały się według określonego harmonogramu , grupy dzieci mogą bawić się w wydzielonych strefach , nauczyciele prowadzą nadzór na dziećmi aby dzieci nie kontaktowały się między sobą zarówno w szatni jak i w ogrodzie.

10. W tym roku kalendarzowym nie będą organizowane wyjścia i wycieczki poza teren przedszkola.

11. W przedszkolu do końca roku szkolnego nie będą organizowane żadne zajęcia dodatkowe z udziałem osób trzecich z zachowaniem reżimu sanitarnego.

12. Nauczyciele kilkakrotnie w ciągu dnia informują dzieci o konieczności wielokrotnego mycia rąk w ciągu dnia zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i egzekwują ten obowiązek .

13. Nauczyciele i pracownicy obsługi stosują środki ochrony osobistej w postaci maseczek, przyłbic, rękawiczek oraz są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego 1,5 metra między sobą i w miarę możliwości od dzieci.

14. Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu Izolatorium z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, a jego rodzice zostaną powiadomieni o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

Procedura współpracy z Rodzicami

1 .Rodzice są zobowiązani do ścisłej współpracy z przedszkolem w szczególności w zakresie przestrzegania procedur i monitorowania stanu zdrowia dziecka.

2. Przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych bez żadnych objawów sugerujących chorobę zakaźną.

3. Udzielanie rzetelnej informacji w postaci złożonych oświadczeń o braku kontaktu z osobami przebywającymi w kwarantannie i izolacji i nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci jeżeli w domu przebywa osoba w kwarantannie lub izolacji.

4. Ograniczenie osób upoważnionych do odbioru dzieci zgodnie z obowiązującą procedurą.

5. Przekazywanie do przedszkola aktualnych numerów telefonów kontaktowych i zapewnienie możliwości szybkiego kontaktu z pracownikami przedszkola.

6. Kontaktowanie się z pracownikami przedszkola przez domofon, telefon lub mailowo. W wyjątkowych sytuacjach osobiście.

Procedura korzystania z żywienia w warunkach zagrożenia epidemiologicznego

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie cateringowe dzieciom w czasie ich przebywania na terenie Przedszkola.

2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa higienicznego

3. Pracownicy przedszkola  są zobowiązani do ścisłego przestrzegania procedur podawania posiłków i  higieny  żywienia w stanie zagrożenia epidemiologicznego.

4.Pracownicy cateringu nie mają możliwości kontaktowania się z innymi pracownikami Przedszkola, korzystają tylko z  wejścia  i ściśle przestrzegają zasad przebywania  na terenie przedszkola.

5. Dzieci pozostające w przedszkolu spożywają posiłki w sali zabaw, w której przebywają przez cały dzień, przed przystąpieniem do posiłku dokładnie myją ręce zgodnie z zaleceniami GIS.

6. Bezpośrednio przed rozkładaniem posiłków blaty stołów są starannie czyszczone odpowiednimi środkami dezynfekującymi zgodnie z procedurą dezynfekcji .

7. Rozkładaniem naczyń stołowych zajmuje się personel obsługowy , naczynia i posiłki dostarczane są do drzwi sali przez wyznaczonego pracownika obsługi .

8. Transport gotowych posiłków odbywa się z wydawali posiłków  przekazywanego personelowi pod drzwi do sali i odbierane w ten sam sposób .

9. Potrawy są nakładane na talerz na sali przez pracownika obsługi, po skończonym posiłku ta sama osoba opróżnia talerze z resztek i wystawia w specjalnym koszu za drzwi .

10. Posiłki wydawane są w ściśle określonych godzinach .

11. Po całkowitym zakończeniu wydawania posiłków naczynia stołowe przekazywane są do zmywalni naczyń stołowych, poprzez składowanie ich w wyznaczonym miejscu i odbierany przez pracownika cateringu do wypatrzenia .

12. Naczynia i sztućce są zmywane w zmywarce w temperaturze minimum 60 stopni i wyparzane.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka

1. W Przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji dziecka, u którego stwierdzono objawy chorobowe.

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy i przeprowadzone do przygotowanego pomieszczenia gdzie pozostaje pod opieką pracownika obsługi .

3. Pracownik pozostający z dzieckiem powinien zachować szczególne środki ostrożności ,wzmocnić środki ochron osobistej ( maska , przyłbica , fartuch ochronny , zachowanie dystansu 1,5 metrowego od dziecka, po wyjściu z pomieszczenia dokładnie wymyć i zdezynfekować ręce. Maseczkę i rękawiczki zapakować do worka i wyrzucić , fartuch zdezynfekować i zmienić ubranie .

4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

5. Dyrektor lub upoważniony nauczyciel natychmiast kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z Przedszkola.

6. Rodzice odbierają dziecko przy głównych drzwiach wejściowych do budynku Przedszkola.

7. W przypadku stwierdzonego zakażenia Covid-19, Dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w przedszkolu, powiadamia Powiatową Inspekcję Sanitarną.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u pracownika

1.Do pracy powinni zgłaszać się pracownicy zdrowi w przypadku występowania niepokojących objawów pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (COVID-19) dyrektor lub inny pracownik wskazany przez dyrektora powinien niezwłocznie odsunąć go od pracy.

3. Pracownika, u którego pojawiły się niepokojące objawy, sugerujące na zakażenie koronawirusem (COVID-19) należy odizolować od pozostałych osób przebywających na terenie placówki do wyznaczonego pomieszczenia.

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu odkażaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, blaty, uchwyty itp.).

5. Po nieobecności w pracy z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19) pracownicy zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do pełnienia obowiązków służbowych na terenie Przedszkola .

6. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem , należy niezwłocznie sporządzić listę osób, które w tym samym czasie mogły przebywać na terenie Przedszkola z osobą podejrzaną o zakażenie i przekazać tę listę odpowiedniemu inspektorowi sanitarnemu.

Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.

Dyrektor – właściciel  Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka

mgr Agnieszka Sibilska

CHORE DZIECKO W PRZEDSZKOLU

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.

Warto zdać sobie sprawę, jakie powikłania i konsekwencje zdrowotne niesie ze sobą niewyleczona do końca choroba. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.

 Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencja tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe konsekwencje zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.

Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

Pracownicy przedszkola nie posiadają uprawnień do podawania dziecku lekarstw bez względu na to, czy jest to zwykły syrop na kaszel czy antybiotyk. Nie wynika to ze złej woli, lecz z obawy przed reakcją organizmu dziecka na lek. Po podaniu dowolnego leku może dojść do reakcji alergicznej lub innych powikłań zdrowotnych, a placówka nie dysponuje środkami do udzielenia dziecku pomocy w takiej sytuacji.

Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach – opiekunach prawnych.

Warto pamiętać!

Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

Katar to także choroba.

Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były stale aktualne.

Aktualizacja – 1 stycznia 2021 r. – RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

25.05.2018r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie RODO. Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

    1.    Administratorem danych osobowych osób zawierających umowę z Niepublicznym Przedszkolem AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA z  siedzibą Zielonej Górze reprezentowane przez: Agnieszkę Sibilska

NIP  9291710508 tel. 500065313

Organ prowadzący dba o to by dane osobowe zarówno dzieci, rodziców jaki i pracowników były prawidłowo zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Przy podpisywaniu umowy o naukę i opiekę przedszkolną podają Państwo następujące dane:

    •    Imię i nazwisko

    •    Adres zamieszkania

    •    Numer dowodu

    •    Pesel

    •    Numer telefonu kontaktowego

    •    Adres e‑mail

    •    Imię i nazwisko dziecka

    •    Data urodzenia dziecka

    •    Adres zamieszkania dziecka

    •    Adres zameldowania dziecka

    •    Informacje o alergiach dziecka

    •    Pesel dziecka

    •    Informacje o stanie zdrowia dziecka

    •    Informacje o wczesnym wspomaganiu rozwoju, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o niepełnosprawności opinie i zalecenia od specjalistów lub z poradni psychologiczno- pedagogicznej jeżeli takowe dziecko posiada.

    •    Imię i nazwisko oraz numer dowodu osoby upoważnionej do odbioru dziecka

Powyższe dane są nam potrzebne do:

   •   Zawarcia i wykonania umowy i skutków prawnych wynikających z jej zawarcia (art.6 ust. 1 RODO)

    •  Realizowania umowy o naukę i opiekę zawartej z Przedszkolem Niepublicznym Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze

    •    Prawidłowemu wykonywaniu obowiązków wynikających z ustaw, uchwał i rozporządzeń adresowanych do osób edukujących, rozwijających lub przeprowadzających proces terapeutyczny z dziećmi w wieku przedszkolnym

    •    Prowadzeniu korespondencji (również elektronicznej)

    •    Prawidłowemu przepływowi informacji o dziecku

    •    Realizacji Projektów Unijnych

    •    Komunikowaniu się i udzielaniu informacji drogą mailową

    •    Zagwarantowaniu bezpieczeństwa dzieciom pozostającym pod naszą opieką w przedszkolu.

    •    Sprawozdaniom do Urzędu Miejskiego Zielona Góra,  do Systemu Informacji Oświatowej oraz GUSu

Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu usług związanych z opieką i edukacją .

Dane te są przetwarzane w okresie trwania umowy i po jej zakończeniu dla celów takich jak rozliczenia podatkowe, unijne i oświatowe o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia tych danych.

Możemy przetwarzać Państwa dane w innych celach ale jeżeli nie mają one podstawy prawnej musimy Państwa prosić o odrębną zgodę na przetwarzanie Państwa danych. Proszę jednak pamiętać iż mają Państwo prawo w każdym momencie wycofać wyrażoną zgodę.

Odrębne zgody mogą dotyczyć przetwarzania Państwa danych na przykład przez organizatorów zajęć dodatkowych które nie podlegają umowie o naukę i opiekę

Komu jeszcze możemy przekazać Państwa dane?

Możemy je przekazać osobą trzecim jeżeli będziemy mieli ku temu podstawę prawną. Może to być:

    •    Policja

    •    Prokuratura

    •    Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

    •    Urząd Miasta Zielona Góra

    •    Kurator Sądowy

    •    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

    •    Państwowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

    •    Ministerstwo Polityki i Spraw Społecznych

Jakie przysługuje Państwu prawo w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez nasze przedszkole?

    •    Prawo do sprostowania danych czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się

    •    Prawo do całkowitego lub częściowego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych

    •    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych- czyli ograniczenie danych wyłącznie do ich przechowywania

    •    Prawo dostępu do danych- czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz ich kopii.

    •    Prawo do przenoszenia danych- czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe

Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać uzależnione jest od przepisów prawa.

    •    Prawo do sprzeciwu- mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:

    •    Na potrzeby marketingu bezpośredniego. Zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

    •    W szczególnych sytuacjach gdy przetwarzanie Państwa danych jest w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym.

    •    Prawo do wycofania zgody- mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każda zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym celu. Proszę jednak pamiętać iż do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

    •    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Niepublicznego Przedszkola i w  kancelarii księgowej  obsługującym przedszkole Akademia Przedszkolaka.

Inspektorem Państwa danych jest Krystyna Wrzosek  i mogą się Państwo skontaktować za pomocą tel. 500065313 lub  poczty e‑mail: akademia.przedszkolaka@interia.pl

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Przyprowadzanie dzieci

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, lub wyznaczonej pomocy nauczyciela co oznacza, że są zobowiązani wprowadzić dziecko do sali, lub w okresie reżimu sanitarnego ( pandemia COVID ) i ograniczonego dostępu do pomieszczeń placówki osobie pełniącej dyżur odbierającej dziecko.
 3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.
 4. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/opiekunów prawnych na terenie przedszkola, przed wejściem do budynku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
 6. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
 7. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
 8. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 9.00 lub w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.

Odbieranie dzieci

 1. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.
 2. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/opiekunowie prawni może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 1 ).
 3. W grupach między oddziałowych porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci , muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy wiekowej.
 4. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
 5. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów prawnych i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 6. Gdy dziecko jest odbierane z ogrodu przedszkolnego, wymaga się od rodziców/opiekunów prawnych, aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili odebranie.
 7. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/opiekunów prawnych bezpośrednio nauczycielowi w formie pisemnej.
 8. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/opiekuna prawnego zgłaszaną telefonicznie. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim.
 9. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 10. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.
 11. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.
 12. Osoby wymienione w upoważnieniu są zobowiązane do osobistego odebrania dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę nad dziećmi.
 13. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko są zobowiązane do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.
 14. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
 15. Rodzice/opiekunowie prawni po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić ogród przedszkolny.
 16. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna prawnego w ogrodzie przedszkolnym, po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.
 17. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów.
 18. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni rodzice oraz nauczyciel.
 19. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.
 20. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci.

Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki

 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00
 2. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka.
 3. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.
 4. Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przez pół godziny. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora, który podejmuje decyzję o powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
 5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora. Całe zdarzenie powinno się odbywać pod nadzorem policji.

Postępowanie w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

1. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub gdy osoba ta zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel wzywa wówczas drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.

2. Nauczycielka powiadamia dyrektora, który wydaje jej dyspozycje, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/opiekuna prawnego znajdującego się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub zachowującego się agresywnie.

3. Jeśli rodzice/opiekunowie prawni odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub gdy nieobecność rodziców się przedłuża (tj. po godzinach otwarcia przedszkola), dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką policji podjąć decyzję o dalszych krokach.

4. Po rozeznaniu przez policję sytuacji domowej dziecka (sprawdzeniu, czy rodzice przebywają w domu) dyrektor może:

a) gdy nie ma rodziców w domu, wspólnie z policją podjąć decyzję o dalszym postępowaniu w danej sytuacji (np. zabraniu dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli do tzw. placówki interwencyjnej).

5. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań.

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub zachowującego się agresywnie to wychowawca może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka i jeśli zachodzi taka konieczność, powiadomić o tym policję (specjalistę do spraw nieletnich) w celu

dalszego zbadania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie zawiadomić sąd rodzinny.

7. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszych procedurach.

8. W przypadku gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna prawnego wstanie nietrzeźwości, środków odurzających, zachowujących się agresywnie powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej i wydział rodzinny sądu rejonowego.

Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji

1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.

3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad dzieckiem.

4. O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka

mgr Agnieszka Sibilska