Regulamin

Regulamin Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w Zielonej Górze

Część I: Organizacja przedszkola

 1. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, realizującą zadania zawarte w Statucie Przedszkola.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 3. Pracą oddziału przedszkolnego (grupy) kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz w zgodnie z innymi programami obowiązującymi w Przedszkolu w danym roku szkolnym. 
 4. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) dyrektor przedszkola może zlecić pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa lub połączyć z innym oddziałem.
 5. Do placówki uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2 lata.
 6. Przedszkole przyjmuje i realizuje edukację włączającą  dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 7. Podstawę przyjęcia dziecka do przedszkola stanowi podpisana z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) umowa o sprawowanie opieki oraz uiszczenie opłaty rezerwacyjnej. Wysokość opłaty rezerwacyjnej w danym roku kalendarzowym ustala organ prowadzący.
 8. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:30 – 16:30, istnieje możliwość pozostawienia dziecka do godz. 18:00 za dodatkową opłatą oraz po wcześniejszym ustaleniu tego z dyrektorem. Opłata za pozostawienie dziecka do godziny 18:00 oraz za każdą kolejną rozpoczętą godzinę wynosi 80,00 złotych.
 9. Przedszkole funkcjonuje przez 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz Wigilii (24.12- nieczynne),a także innych dni wskazanych przez Organ Prowadzący. W okresie wakacyjnym ustala się 10 dni roboczych podczas których Przedszkole może być  zamknięte w celu przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych.
 10. Ramowy rozkład dnia, określający czas realizacji zajęć i godziny posiłków, podany jest do wiadomości rodziców na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń . W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia.

Część II: Ogólne zasady pobytu dziecka w Przedszkolu

Procedura przyprowadzania i odprowadzania dzieci do/z Przedszkola

 1. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godzinach od 6:30 do 16:30 przez 12 miesięcy w roku, za wyjątkiem dni wymienionych w części pierwszej Regulaminu punkt 7.
 2. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe tj. nie mające kataru, kaszlu gorączki, biegunki, wymiotów, i tym podobnych objawów wskazujących na infekcję. W przypadku zaobserwowania powyższych przez wychowawcę, rodzic zostaje telefonicznie poinformowany o konieczności odbioru dziecka. Odbiór dziecka musi zostać dokonany w ciągu 1,5 godziny. W przypadku nie odebrania dziecka lub braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicem, dziecko zostanie umieszczone w osobnym pomieszczeniu, pod opieką nauczyciela lub asystenta. Ten czas traktujemy jako konieczny do zapewnienia indywidualnej opieki mającej na celu uchronienie reszty grupy przed zachorowaniem (dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące z wymiotami czy biegunką, nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi). Każda godzina indywidualnej opieki jest płatna w wysokości 50 zł.
 3. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka do Przedszkola, w tym również dziecka, które poprzedniego dnia wymiotowało lub miało biegunkę. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich dolegliwości dziecka i udzielania na ten temat wyczerpujących informacji. W sytuacjach budzących wątpliwość wychowawca, za zgodą dyrektora, może poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia o nie zarażaniu. Zaświadczenie takie nie będzie honorowane w sytuacjach gdy widoczny stan dziecka (katar, kaszel, osłabienie, itp.) nie pozostawia wątpliwości co do jego zdrowia i samopoczucia.
 4. Dziecko zgłoszone i przyjęte do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu może nastąpić zważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), o takiej nieobecności rodzice powinni powiadomić wychowawcę grupy.
 5. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie), upoważnione przez rodziców. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
 6. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać dzieci przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, to jest najpóźniej na godzinę 9:30, bezpośrednio do oddziału (grupy) do której dziecko przypisane jest w danym roku szkolnym. Dziecko oddawane jest pod opiekę nauczycielowi przypisanemu do oddziału, lub innemu pełniącemu poranny dyżur, przy wejściu do sali.
 7. Niedopuszczalne jest przebywanie rodzica wewnątrz sali oddziału (grupy). Dłuższa rozmowa z wychowawcą odbywa się w pokoju nauczycielskim, po umówieniu dogodnego terminu. Wychowawcy pozostają do telefonicznej dyspozycji rodzica poprzez główny telefon przedszkola w ciągu dnia,  oraz w miarę możliwości również do dyspozycji emaliowej.
 8. Po odebraniu dziecka od nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą (w sali lub na placu zabaw) pełną odpowiedzialność za dziecko ponosi rodzic.

Pobyt w Przedszkolu

 1. Ubiór dziecka powinien być wygodny i praktyczny, dostosowany do warunków atmosferycznych, również umożliwiający codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu; obuwie funkcjonalne i bezpieczne.
 2. Dziecko nie może podczas pobytu w przedszkolu być ubrane w biżuterię mogącą stanowić zagrożenie dla jego zdrowia i życia (wiszące kolczyki, łańcuszki, itp.).
 3. Przynoszenie zabawek regulowane jest ustnymi umowami zawartymi w poszczególnych grupach między rodzicami a wychowawcami dziecka. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki (przedmioty) przyniesione przez dziecko z domu.
 4. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych produktów spożywczych, w tym drobnych przekąsek takich jak gumy, lizaki, cukierki, napije itp. 
 5. Przedszkole nie może podawać dzieciom żadnych leków, parafarmaceutyków ani suplementów diety.
 6. Dziecko otrzymuje w przedszkolu 4 posiłki  dziennie:śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek. Żywienie odbywa się poprzez firmę cateringową,  zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci w wieku 2-6 lat.
 7. Istnieje możliwość zapewnienia dziecku diety specjalnej eliminacyjnej (po wcześniejszym uzgodnieniu tego z dyrektorem).

Część III: Zasady współpracy Rodzica z Nauczycielem

 1. Na pierwszym miejscu jest dziecko i jego dobro.
 2. Relacja pomiędzy rodzicami a nauczycielami powinna uwzględniać potrzeby obu stron.
 3. W sytuacjach problemowych dążymy do jak najszybszego, polubownego rozwiązania.
 4. Odpowiedzialność za dobrą i efektywną współpracę, ponoszą w równym stopniu nauczyciele i rodzice.
 5. Rodzic zna i akceptuje założenia wychowawcze i edukacyjne realizowane przez przedszkole oraz aktualne dokumenty.
 6. Rodzic utrzymuje systematyczny, życzliwy kontakt z wychowawcą w sprawach postępów i zachowania dziecka, uczestnicząc w zebraniach, dniach otwartych, uroczystościach przedszkolnych.
 7. Rodzic wspiera nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym pamiętając, że są to osoby życzliwe jego dziecku.
 8. W sprawach trudnych rodzic szuka wraz z wychowawcą wspólnego rozwiązania problemu, opierając się na zasadzie wzajemnego szacunku – każda strona powinna uznać i uszanować prawa i kompetencje drugiej.
 9. W relacjach rodzic – nauczyciel obowiązują: zasada pozytywnej otwartej współpracy, zasada partnerstwa, zasada jedności oddziaływań i zasada systematycznej współpracy.

Część IV: Procedura wycieczek i spacerów.

 1. Organizatorem wycieczek pieszych i spacerów jest Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka . W zorganizowaniu wycieczek przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami.
 2. Rodzice dziecka podpisują jednorazową zgodę na udział we wszystkich organizowanych przez przedszkole wycieczkach i spacerach, obowiązującą do zakończenia edukacji przedszkolnej dziecka. W przypadku braku zgody na poszczególną wycieczkę Rodzic/Opiekun prawny zgłasza się do wychowawcy lub dyrektora drogą mailowa, telefoniczną lub osobiście w biurze.
 3. Wycieczki piesze i spacery mogą być organizowane w ramach zajęć wychowawczo – dydaktycznych i poza nimi. Organizacja i program wycieczki oraz spaceru powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, a przede wszystkim ich bieżących umiejętności, które oceniają wychowawcy (w tym w szczególności sprawności fizycznej i ich możliwości psychofizycznych).
 4. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i turystyczno – krajoznawcze w najbliższej okolicy.
 5. Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
 6. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są: kierownik wycieczki i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły. Dyrektor przedszkola nadzoruje, zgodną z prawem organizację wycieczki i spaceru. Opiekun spaceru lub wycieczki i spaceru sprawuje opiekę bieżącą i ciągłą podczas wycieczki.
 7. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy: przygotowanie dokumentacji wycieczki i przekazanie jej do archiwum przedszkola, opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki, sprawowanie nadzoru w tym zakresie, zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania, określenie zadań dla poszczególnych opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu, dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki np. do kina, teatru itp. 

Część V: Postanowienia końcowe

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Wszelkie działanie na szkodę placówki ze strony rodziców, opiekunów dziecka lub jego najbliższych, brak współpracy bądź zakłócanie harmonijnej współpracy może być powodem do skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 3. Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola zgodnie z paragrafem zawartym w Statucie Przedszkola.
 4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.
 5. Regulamin obowiązuje całą społeczność przedszkolną: wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, jak również wszystkie osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci oraz same dzieci.

Regulamin po aktualizacji obowiązuje od dnia 01.09.2022r.

autor:

Właściciel – Dyrektor 

mgr Agnieszka Sibilska